නව ශාඛා 4 ක් නැගෙනහිර දිස්ත්‍රීක්කයේ විවෘත කිරීම

ගරු අමාත්‍යය රිෂාද් බදියුදීන් මැතිතුමාගේ මගපෙන්වීම් යටතේ සතොස ශාඛා 4ක් මහජන අයිතියට පත් කරන ලදි. එම ශාඛාවන් වන්නේ ඔට්ටමාවෙඩි, එරාවුල්, පලාමුනායි, සෙන්නල් ග්‍රාමම්.

ලංකා සතොස වෙතින් තවත් ශාඛා කිහිපයක් ජනතා අයිතියතට!
මන්චෝලෙ

ගරු අමාත්‍යය රිෂාද් බදියුදීන් මැතිතුමාගේ මගපෙන්වීම් යටතේ සතොස ශාඛා 3ක් මහජන අයිතියට පත් කරන ලදි. එම ශාඛාවන් වන්නේ මන්චෝලෙ, පුල්මුඩෙ සහ මුල්ලිපොතාන්.

Lanka sathosa has promoted internal employees

Delighted,Excited,Deeply Honored’ Lanka sathosa has promoted internal employees as an appreciation of their delighted hard work done upon organisational growth. The promotion letters were handed over by the Hon. Minister Rishad Bathiudeen today at Lanka Sathosa Auditorium Premises